1. Inleiding/werkwijze

De trainingen worden onder regie van Q&A Quality Assistance uitgevoerd, onder de naam Coachman Training. Trainingen, cursussen en workshops worden verder in deze voorwaarden samen als ‘training’ of ‘trainingen’ genoemd. De cursist die deelneemt aan een training met open inschrijving, of het bedrijf waaraan een in-company-training wordt geleverd, wordt hierin aangegeven met ‘Cliënt’.

  1. Geheimhouding

Q&A Quality Assistance garandeert dat zij alle informatie van Cliënt die gebruikt wordt, om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden overhandigt, zolang Client daar zelf niet om vraagt en geen expliciete toestemming geeft.

  1. Kwaliteitszorg

Q&A Quality Assistance staat garant voor een hoog kwaliteitsniveau van haar trainingen en werkt met trainers, die gekwalificeerd zijn voor de werkzaamheden. Wanneer een trainer uitvalt, krijgt Q&A Quality Assistance, in overleg met Cliënt, de gelegenheid om voor een gelijkwaardige vervanger te zorgen. Mogelijk dat daartoe de training met een redelijke termijn verplaatst wordt.

  1. Feedback en klachten

We ontvangen graag feedback na elke training, om het niveau telkens te kunnen verhogen. In geval van klachten kan Cliënt zich wenden tot Q&A Quality Assistance, via: info@quality-assistance.nl.

  1. Annulering en verschuiving vanuit Q&A Quality Assistance

Ongeveer 1 week voor de genoemde aanvangsdatum van de training, bekijkt Q&A Quality Assistance  of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. Bij onvoldoende belangstelling behoudt Q&A Quality Assistance het recht voor, een training te annuleren. Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht en het volledige inschrijfbedrag wordt terugbetaald. Bij onverhoopte uitval van de trainer (wegens ziekte of andere reden) wordt de vervallen les in de regel aan het einde ingehaald. Eventuele verschuiving van de gehele training of vervangende datum voor een onderdeel, gaat in onderling overleg.

6 Wijziging trainingslocatie

Q&A Quality Assistance behoudt zich te allen tijde het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen, bijvoorbeeld in verband met het aantal aanmeldingen, of de beschikbaarheid van een locatie. Q&A Quality Assistance streeft dan naar een vergelijkbare locatie.

  1. Annulering door Cliënt

In geval van annulering door Cliënt, is Client aan Q&A Quality Assistance verschuldigd:

– tot 3 weken voor geplande start van de training: 50% van de afgesproken prijs;

– van 3 weken tot 1 week voor geplande start van de training: 80% van de afgesproken prijs;

– binnen 1 week voor geplande start van de training: de gehele afgesproken prijs.

Indien de Client reeds was gefactureerd, zal het verschil worden gecrediteerd en gerestitueerd indien van toepassing.

  1. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Q&A Quality Assistance in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm openbaar worden gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Q&A Quality Assistance.

  1. Calamiteiten en overmacht

Bij overmachtssituaties en calamiteiten kan de training voortgezet moeten worden op een andere datum, locatie of online. Aangezien in deze situaties geen reguliere voortzetting onder de oude condities mogelijk is, wordt er geen restitutie verleend van het geheel of gedeeltelijke cursusgeld.

  1. Disclaimer aansprakelijkheid

Q&A Quality Assistance is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.